Link

Hội Viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (TV Vàng)

Đặc quyền cho Hội Viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội có huy hiệu Vàng ngoài chứng nhận hội viên chính thức còn thêm cấp thẻ hội viên cáo cấp có đặt quyền nhiều hơn hội viên Bạc.

Hệ thống, giải pháp web cho Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (Đồng)

Bắt đầu với kết nối và chia sẻ các thành viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội

Phân hệ Lưu Trữ câu lạc bộ, hiệp hội

Phân hệ Lưu Trữ này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Hội Viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (TV Kim Cương)

Đặc quyền cho Hội Viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội có huy hiệu Kim Cương ngoài chứng nhận hội viên chính thức còn thêm cấp thẻ hội viên cáo cấp có đặt quyền nhiều hơn hội viên Vàng.

Phân hệ Thẻ Hội Viên câu lạc bộ, hiệp hội

Phân hệ Thẻ Hội Viên này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Phân hệ Khách Mời câu lạc bộ, hiệp hội

Phân hệ Khách Mời này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Phân hệ TMĐT câu lạc bộ, hiệp hội

Phân hệ TMĐT này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Hệ thống, giải pháp web cho Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (Kim Cương)

Hệ thống vận hành Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội với tiêu chí cho là nhận, gieo trồng không săn bắn

Phân hệ Bio-link câu lạc bộ, hiệp hội

Phân hệ Bio-link này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Hội Viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (TV Đồng)

Đặc quyền cho Hội Viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội có huy hiệu Đồng ngoài chứng nhận hội viên chính thức còn thêm cấp thẻ hội viên cáo cấp có đặt quyền nhiều hơn hội viên thường.